عضویت در پارک فناوری پردیس

عضویت در پارک فناوری پردیس

اخذ مجوز دانش بنیان نوع یک

اخذ مجوز دانش بنیان نوع 1 از کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکت­ها و مؤسسات دانش ­بنیان و نظارت بر اجرا ( معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری)

دستاوردها و گواهینامه­ ها

فهرست